STICHTING VERANTWOORD ROOFVOGELS HOUDEN

De doelstelling van de SVRH is het verantwoord houden van roofvogels en uilen,
​die vallen onder de orde Falconiformes en de Strigiformes. 

                                          300_svrh_link_10.png 

 De SVRH wil deze doelstelling bereiken door: 

 

300_roofvogels27092014259.jpg

 

Algemene Voorwaarden Valkeniershof.                                       

 Artikel 1. Algemeen.

 1.1   Alle tussen Valkeniershof en de klant gesloten, of te sluiten overeenkomsten, worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

 

Artikel 2. Reserveringsvoorwaarden.

 2.1   Als de klant een definitieve reservering doet bij Valkeniershof, geeft de klant automatisch aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

2.2  Indien Valkeniershof een reservering aanneemt van de klant, draagt zij zorg voor het verstrekken van de Algemene Voorwaarden.

 2.3   Zodra door de klant een reservering is gedaan, zal door Valkeniershof een factuur worden opgemaakt en verstuurd. De reservering wordt definitief gemaakt zodra door de klant is voldaan aan betalingsvoorwaarden zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden onder Artikel 3.

 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden.

 3.1   Om de afgesproken datum en opdracht definitief te reserveren dient uw betaling binnen te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum, en altijd voor uw opdrachtdatum.

 3.2   Indien uw opdracht geboekt is, minder dan 14 dagen voor de opdrachtdatum, dient u zorg te dragen voor een betaling  voor de opdracht datum. Uitzonderingen worden alleen gemaakt na overleg en met goedkeuring van Valkeniershof.

 3.3   Indien uw betaling niet tijdig binnen is zonder dat u contact heeft opgenomen, dan behoudt Valkeniershof zich het recht voor uw reservering te annuleren en de datum vrij te geven.

 3.4   Indien u niet kunt voldoen aan de betalingsvoorwaarden dient u dit binnen de betalingstermijn aan te geven per mail. In overleg, en met goedkeuring van Valkeniershof, kan worden afgeweken van de geldende reserverings- en betalingsvoorwaarden. 

U kunt uw betaling overmaken op rekeningnummer  NL 02 INGB 0005 0465 ten name van, Valkeniershof , onder vermelding van uw factuurnummer.

 

Artikel 4. Annuleringsvoorwaarden.

 4.1   Indien u de opdracht wilt annuleren na het verstrijken van de betalingstermijn en binnen 3 weken voor de opdrachtdatum, brengen wij u een bedrag van € 95,- in rekening voor annuleringskosten.

 4.2   Indien u na betaling uw opdracht toch wilt annuleren zullen wij zorgdragen voor 50% restitutie van het totaal factuurbedrag met een minimum door u te betalen bedrag van €95,-

 4.3  Indien u uw opdracht minder dan 24 uur voor de opdrachtdatum wilt annuleren dan betaald u het volledige factuurbedrag. (mits aantoonbaar overmacht)

4.4   Na het reserveren van uw opdracht ontvangt u uw factuur. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen, dit in verband met uw wettelijke bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kunt uw opdracht altijd kosteloos annuleren.

 4.5   Indien de opdracht geannuleerd wordt door Valkeniershof, zullen wij het volledige bedrag aan u terug storten.

 4.6   In geval van slecht weer (zie ook artikel 5.3) kan de opdracht in overleg worden verzet, echter zal de betalingstermijn van de factuur wel worden gehandhaafd.

 4.7   Wanneer u een opdracht heeft geboekt en betaald, maar onverhoopt niet kunt deelnemen, dan is deze overdraagbaar. Dit dient u ten alle tijden kenbaar te maken aan Valkeniershof.

 

Artikel 5. Welzijn.

 5.1   Valkeniershof is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun dieren. De klant kan door Valkeniershof niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen omtrent welzijn.

 5.2   Vanuit het oogpunt op Welzijn van de dieren kan door Valkeniershof ten alle tijden besloten worden een opdracht ter plaatse te annuleren, dan wel in aangepaste vorm voor te zetten.

 5.3   Er kunnen door  (weers)omstandigheden redenen zijn waardoor de vogels niet verantwoord gevlogen kunnen worden, de Valkeniershof  kan hierdoor ten alle tijden beslissen de vogels niet te vliegen. Wel zal Valkeniershof er alles aan doen, om binnen de aanwezige mogelijkheden, de opdracht naar tevredenheid af te ronden.

 

Artikel 6. Veiligheid.

 6.1   Valkeniershof zal ten alle tijden zelf zorgdragen voor een veilig werkveld voor de vogels.

 6.2  Aanwijzingen welke gegeven worden door personeel van Valkeniershof dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven is Valkeniershof niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen lichamelijke en/of materiele schades.

6.3   Valkeniershof is voorzien van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor eventuele ontstane schade.

 

Artikel 7. Klachten en geschillen.

 7.1   Indien u een klacht heeft kunt u een mail sturen naar  info@valkeniershof.nl   Valkeniershof  zal ten alle tijden proberen uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wij hebben hiervoor een klachtenprotocol dat u op onze website kunt vinden.

 7.2   Mocht u na het melden van uw klacht volgens artikel 7.1 toch nog ontevreden zijn dan kunt u uw klacht indienen via www.svrh.nl

 

 Artikel 8. Stichting Verantwoord Roofvogels Houden.

 8.1   Valkeniershof is aan gesloten bij, en voldoet aan de eisen van de Stichting Verantwoord Roofvogels Houden. Op de website www.svrh.nl kunt u lezen waar deze stichting voor staat en wat u dus van ons kunt verwachten.

Valkeniershof                                                                                                                      

Klakbaan 5                                                                                                                                                 

4515 NE IJzendijke

web: www.valkeniershof.nl

mail: info@valkeniershof.nl                                                 

 

KvK:  22060780

BTW: NL 091983368 B01

Facebook: facebook.com/Valkeniershof Marina Bliek

300_2_harrissen_johan_van_de_broecke_2016.jpg

Heeft u een klacht? Inleiding Klachtenprocedure.

Valkeniershof hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Als U ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we U nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en we zoeken samen naar een passende oplossing.

Telefonisch oplossen van een klacht.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of persoonlijk) worden opgelost; wij vragen U daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat U eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen.

Formele schriftelijke klachtenprocedure.

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via mailadres: info@valkeniershof.nl

Verloop procedure.

De gang van zaken is daarna als volgt: we nemen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de email contact op om samen met u en eventueel andere betrokkenen te overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Onze doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.  

Aspecten klachtenregeling.

Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij de branche organisatie de SVRH: www.svrh.nl  en/of andere professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt U daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen.

 

Tot slot: indien U een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer.  U kunt er zeker van zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Valkeniershof, Marina Bliek.  

300_marina_met_kyran_training.jpg